Op je website ben je verplicht bepaalde gegevens te vermelden, zoals contactgegevens, vestigingsadres en kvk-nummer. Algemene voorwaarden zijn daar in principe geen onderdeel van, behalve als je een webshop hebt. Om onze bestaande en potentiële klanten tegemoet te komen, hebben wij onze Algemene Voorwaarden wel online beschikbaar gemaakt. Helderheid en transparantie, da's ook Qaraqter.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Toepassing

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten van Qaraqter BV. Deze voorwaarden worden geacht te zijn geaccepteerd door het enkele feit van levering.

Definities

 1. Qaraqter: de gebruiker van de algemene voorwaarden, Qaraqter BV;
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker;
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Strekking

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien één of meerdere der bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Qaraqter en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Aanbiedingen en offertes

 1. De geldigheidsduur van een offerte is, indien niet anders overeengekomen, dertig (30) dagen. Een offerte is in eerste instantie vrijblijvend. Wanneer er echter exceptionele kosten gemaakt zijn zullen die, wanneer de samenwerking niet geschied, bij de aanvrager in rekening worden gebracht.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Qaraqter zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven door te berekenen.
 4. Qaraqter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
 5. Qaraqter kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele onvolkomenheden in een overeenkomst als door opdrachtgever mondeling, schriftelijk of in enig andere vorm goedkeuring is afgegeven.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en deze aan opdrachtgever toerekenen.

Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Rechten van intellectueel eigendom en eigendomsrechten

 1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom - waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht - toe aan de gebruiker. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de gebruiker daartoe bevoegd.
 2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
 3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de gebruiker te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de gebruiker openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de gebruiker tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de gebruiker, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
 5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de gebruiker jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Gebruik en licentie

 1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de gebruiker, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de gebruiker bekend te zijn gemaakt.
 2. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de gebruiker niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantas-ting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de ontwerper recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onvermin-derd het recht van de ontwerper een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
 3. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:
  1. Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeen-komst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
  2. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.
 4. De gebruiker heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker.
 2. De opdrachtgever is slechts bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren na voorafgaande toestemming van de gebruiker.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Incassokosten

De eventuele gemaakte, redelijke buitengerechtelijke-, gerechtelijke- en executiekosten komen voor rekening van opdrachtgever.

Onderzoek en reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeen-gekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Opschorting en ontbinding

Qaraqter is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ont-binden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

Aansprakelijkheid

Qaraqter is nimmer aansprakelijk voor directe danwel indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Vrijwaringen

De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op de door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Overmacht

Indien de uitvoering van een overeenkomst door overmacht wordt verhinderd, is gebruiker gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te hare keuze, met vergoeding aan gebruiker van gemaakte kosten en zonder dat gebruiker tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden. Onder overmacht wordt te dezen verstaan elke van de wil van gebruiker onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voorzover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, natuurgevaar, werkstaking, brand, transportmoeilijkheden, computer- of andere storingen.

Monsters en modellen

Is aan de opdrachtgever een monster, model, testexemplaar, werkexemplaar, concept of versie 0.xx getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Forumkeuze

Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin de hoofdvesti ging van gebruiker is gevestigd.

Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Zin om samen te werken?

Vraag direct een vrijblijvende offerte aan

Offerte aanvragen

Nog meer te vertellen? We nemen altijd even contact op per e-mail of telefoon om te zorgen dat we op één lijn zitten.

Offerte verzenden